Usługa, którą realizują niemalże wszystkie biura rachunkowe w Łodzi, związana z prowadzeniem ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych, nie zawsze – niestety! – odbywa się zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami. Dlatego też tak istotne jest podjęcie współpracy z zespołem ekspertów, który posiada Zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie tego typu działalności, a ponadto – nieustannie podnosi kwalifikacje swojej kadry. Obsługę na najwyższym poziomie oferuje Państwu Biuro Rachunkowe Elżbiety Mikołajczyk.

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane są wszystkie podmioty, których przychód netto w roku obrotowym 2015 przekroczył 5 092 440 zł. Kwota ta wynika z zastosowanego zgodnie z kryteriami przelicznika, który uzależniony jest m.in. od zmieniającego się kursu euro. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2015 roku kwotą wyznaczającą ten próg było 5 010 600 zł.

Usługi księgowe, które nasze biuro realizuje w ramach działań związanych z prowadzeniem ksiąg, obejmują następujące czynności szczegółowe:

znacznik listy

kompleksowe prowadzenie zapisów, sum zapisów oraz dokonywanie sald ze wszystkich dokumentów księgowych (dziennik przedstawiający zdarzenia gospodarcze, księga główna i pomocnicze, inwentarz oraz zestawienia obrotów i sald),

znacznik listy

prowadzenie bieżącej ewidencji, która obejmuje zarówno ewidencję środków trwałych, jak i niematerialnych,

znacznik listy

bieżące, terminowe księgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych,

znacznik listy

prowadzenie szczegółowych obliczeń pozwalających monitorować stałe zobowiązania klienta,

znacznik listy

sporządzenie obligatoryjnych sprawozdań, a w tym:

- sprawozdania finansowego GUS,

- rocznego zeznania, które przygotowywane jest w oparciu o dokonywane w ciągu roku obliczeniowego wpisy bieżące,

znacznik listy

uczestniczenie w audycie i kontroli sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa,

znacznik listy

bieżące prowadzenie ewidencji kupna i sprzedaży towarów, która dostosowywana jest do celów podatkowych,

znacznik listy

zamknięcie roku obrotowego,

znacznik listy

sporządzenie rocznego bilansu, obejmującego również podsumowanie zysków i strat przedsiębiorstwa.

Jeżeli istnieje taka konieczność i wola ze strony klienta, realizowana przez nas księgowość może obejmować również przygotowanie polityki rachunkowej dla danego podmiotu, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb. W ramach obsługi reprezentujemy także klientów – m.in. przed Urzędem Skarbowym.