Wystawianie faktur sprzedaży od 1 października 2020

Od 01.10.2020 wprowadzane są zmiany w zakresie deklaracji VAT-7 oraz JPK. Czynni podatnicy VAT od ww. okresu zobowiązani będą przekazywać deklaracje do Urzędu Skarbowego w nowej formie, tj. połączonych deklaracji VAT-7 oraz JPK w tzw. nowym JPK_VAT. Pojawia się dodatkowy obowiązek nałożony na wystawców faktur sprzedażowych – chodzi o oznaczenia identyfikujące sprzedawane towary i usługi oraz stosowane procedury – w skrócie tzw. grupy towarowe GTU. Sprzedawcy wystawiający faktury, zobowiązani są do określania Grup Towarowych sprzedawanych produktów - najlepszym rozwiązaniem byłoby dodanie kolumny na fakturach sprzedaży w których umieszczony będzie stosowny kod GTU, procedury oraz dowodu sprzedaży (FP).

Lista kodów Grup Towarowych GTU

znacznik listy

GTU_01 – Napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane

znacznik listy

GTU_02 – Benzyny lotnicze, silnikowe, LPG, olej napędowy, opałowy (wg CN), paliwa, biopaliwa i inne wymienione w art. 103 ust. 5AA

znacznik listy

GTU_03 – Olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, oleje smarowe, pozostałe oleje, smary i preparaty smarowe

znacznik listy

GTU_04 – Wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych

znacznik listy

GTU_05 – Odpady

znacznik listy

GTU_06 – Urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, w tym m.in. tonery, folia stretch, procesory, komputery, dyski twarde, telefony komórkowe, konsole do gier, aparaty fotograficzne i inne określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT

znacznik listy

GTU_07 – Pojazdy oraz części samochodowe

znacznik listy

GTU_08 – Metale szlachetne oraz nieszlachetne określone, w tym m.in. srebro, złoto, platyna, odpady i złom metali szlachetnych i nieszlachetnych, biżuteria, art. jubilerskie, monety, wyroby płaskie walcowane, pręty, kształtowniki, druty, aluminium i inne wymienione w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT

znacznik listy

GTU_09 – Leki oraz wyroby medyczne

znacznik listy

GTU_10 – Budynki, budowle i grunty

znacznik listy

GTU_11 – Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

znacznik listy

GTU_12 – Usługi niematerialne – doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych, reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

znacznik listy

GTU_13 – Usługi transportowe i gospodarki magazynowej

Lista kodów dla procedur

znacznik listy

SW – Sprzedaż wysyłkowa

znacznik listy

EE – Usługi telekomunikacyjne

znacznik listy

TP – Transakcje w których zachodzą powiązania między nabywcą, a dokonującym dostawy

znacznik listy

TT_WNT – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, dokonane przez drugiego w kolejności podatnika w ramach transakcji trójstronnej – procedura uproszczona

znacznik listy

TT_D – Dostawa poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika w ramach transakcji trójstronnej – procedura uproszczona

znacznik listy

MR_T – Usługi turystyczne rozliczane w procedurze marży

znacznik listy

MR_UZ – Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków

znacznik listy

I_42 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)

znacznik listy

I_63 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)

znacznik listy

B_SPV – Transfer bonu jednego użycia dla podatnika działającego we własnym imieniu

znacznik listy

B_SPV_DOSTAWA – Dostawa towaru lub świadczenie usługi (w ramach bonu jednego przeznaczenia) na rzecz podatnika, który bon wyemitował

znacznik listy

B_MPV_PROWIZJA – Usługi pośrednictwa oraz inne dotyczące transferu bonu różnego przeznaczenia

znacznik listy

MPP – Transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Dodatkowe oznaczenia dowodów sprzedaży

znacznik listy

RO – Dokument zbiorczy wewnętrzny z Kas Rejestrujących

znacznik listy

WEW – Dokument wewnętrzny

znacznik listy

FP – Faktura o której mowa w art. 109 ust. 3D ustawy o VAT – faktura do paragonu

Jeśli przez brak lub błędne wprowadzenie kodu towaru lub innego typu oznaczenia ustawodawca będzie miał uniemożliwioną weryfikację transakcji to wówczas ma on prawo do obarczenia podatnika karą 500 zł za każdy błąd zawarty w nowym pliku JPK. Przedsiębiorca będzie miał 14 dni na złożenie korekty od dnia wykrycia, że przesłana ewidencja zawiera błędy lub zostały wykazane dane niezgodne ze stanem faktycznym, lub dokonania zmiany danych zawartych w przesłanej ewidencji. Wówczas nie zostanie obarczony karą.