Do sporządzania sprawozdań statystycznych oraz dostarczania ich do GUS zobowiązany jest każdy przedsiębiorca. Obowiązek ten wynika z treści ustawy, a niewywiązanie się z niego może wiązać się dla przedsiębiorcy z koniecznością poniesienia konsekwencji m.in. w postaci grzywny.

Ułatwieniem w dopilnowaniu terminowego przedłożenia do GUS sprawozdania statystycznego bez wątpienia jest przypomnienie, które Główny Urząd Statystyczny kieruje do przedsiębiorcy – w firmie listu administracyjnego

bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nasze biuro z siedzibą w Łodzi, zapewniając swoim klientom szeroki zakres usług, oferuje również pomoc w sporządzaniu i składaniu sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS.

Jednym z najważniejszych pytań, jakie stawia sobie większość przedsiębiorców jest to, czy obowiązek przedłożenia takiego sprawozdania dotyczy również jego działalności.

W świetle obowiązujących przepisów obowiązek ten dotyczy wszystkich podmiotów gospodarki narodowej. Są to:

znacznik listy

osoby prawne

znacznik listy

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

znacznik listy

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Trudnością dla przedsiębiorcy może być zarówno konieczność dostosowania się do terminów składania sprawozdań, jak również obowiązek zachowania określonej metodologii – badania muszą być przeprowadzane zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez Główny Urząd Statystyczny. Z tego też względu biura rachunkowe bardzo często niechętnie podejmują się pomocy w tym zakresie.

Jednak dla naszego zespołu najistotniejszy jest Twój komfort. Dzieląc się wiedzą, doświadczeniem oraz znajomością obowiązujących przepisów jesteśmy w stanie udzielić właściwej pomocy. W ten sposób księgowość w Twojej firmie będzie realizowana bez jakichkolwiek zarzutów oraz w całkowitej zgodności z treścią aktualnych rozporządzeń – również pod kątem ustawowych obowiązków sprawozdawczych.

Główny Urząd Statystyczny sprawozdania – ile wynosi kara za niezłożenie dokumentu?

Obowiązek sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego jest określony przepisami prawa i ma związek z działalnością tej instytucji. GUS, jak wynika z samej nazwy zajmuje się prowadzeniem statystyk. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej ma to zapewnić rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej i środowiska naturalnego.

Służby statystyki publicznej mogą żądać dostarczenia informacji dotyczących m.in. daty, kraju i miejsca urodzenia, numeru PESEL, obywatelstwa, danych genetycznych i biometrycznych, orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego i rasowego, stanu cywilnego, wyznania, wykształcenia czy zawodu. Katalog informacji, które należy dostarczyć na wezwanie GUSu jest bardzo długi.

Za niedopełnienie obowiązku sprawozdawczości do GUS może zostać nałożona kara od 200 do nawet 5 000 zł, a za przekazanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym może zostać nałożona nie tylko grzywna, ale grozi też kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2.

Wszystkie, przygotowywane przez nasz zespół sprawozdania statystyczne wysyłane są do GUS w formie elektronicznej.