Prowadzenie spółki często obejmuje bardziej skomplikowane działania niż w przypadku innych rodzajów podmiotów gospodarczych. Księgowość dla spółek z o.o. zwykle jest związana z koniecznością prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli najbardziej szczegółowej formy rejestracji zdarzeń gospodarczych.

Obowiązki związane z prowadzeniem profesjonalnej księgowości dla spółek z o.o. powinny być wypełniane w oparciu o najnowsze zapisy ustawy o rachunkowości. Osoby prowadzące tego rodzaju działalność nie mają wyboru co do sposobu rozliczenia. Przepisy są bardzo restrykcyjne. Prowadząc księgowość dla spółki z o.o. musisz składać elektronicznie do KRS sprawozdanie zawierające rachunek zysków i strat, bilans i informację dodatkową.

Dodatkowo, spółki których w poprzednim roku obrotowym (musi być spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków):

znacznik listy

suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość co najmniej 2 500 000 euro,

znacznik listy

średnioroczne zatrudnienie wyniosło co najmniej 50 osób,

znacznik listy

przychody netto stanowiły co najmniej 5 000 000 euro,

do sprawozdania finansowego muszą dołączyć rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym.

Rozliczenia sp. z o.o. Łódź

Nasza działalność obejmuje rozliczania sp. z o.o. w Łodzi. Spółka jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, czyli CITu, w wysokości 19% od zysku lub 9% w przypadku obniżonej stawki.

Rozliczenia spółek z o.o. są czynnością czasochłonną i wymagającą sporej wiedzy specjalistycznej. Powierzając to zadanie profesjonalistom, zyskujesz pewność, że działasz w pełni legalnie i zgodnie z obowiązującymi zmianami w przepisach. Jako doświadczeni księgowi oferujemy usługi w ramach rozliczenia sp. z o.o. w Łodzi i obowiązkowej GUS sprawozdawczości. Podchodzimy do nich w sposób kompleksowy, a zarazem w pełni indywidualny. Udzielimy Ci też wszelkich informacji i merytorycznego wsparcia na każdym etapie prowadzenia działalności.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą. Zajmujemy się księgowością i płacami wielu przedsiębiorców. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.