Polityka rachunkowości to dokument, który określa zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Jej posiadanie może być obowiązkowe lub dobrowolne w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Kiedy polityka rachunkowości jest obowiązkowa?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, polityka rachunkowości jest obowiązkowa dla jednostek, które są zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dotyczy to przede wszystkim spółek handlowych, niezależnie od ich formy prawnej (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjne), a także innych podmiotów gospodarczych, które spełniają określone kryteria. Przykładem mogą być jednostki, których przychody ze sprzedaży przekraczają równowartość 2 milionów euro w przeliczeniu na złote. W takich przypadkach polityka rachunkowości jest niezbędna, aby zapewnić prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warto również wspomnieć, że posiadanie polityki rachunkowości może być wymagane przez biuro rachunkowe, które prowadzi księgi rachunkowe na rzecz przedsiębiorcy. W takim przypadku biuro rachunkowe może przygotować politykę rachunkowości dla swojego klienta lub wspólnie z nim opracować odpowiednie zasady i procedury.

Dla kogo polityka rachunkowości jest niezbędna?

Polityka rachunkowości jest niezbędna dla wszystkich podmiotów gospodarczych, które prowadzą księgi rachunkowe. Posiadanie tego dokumentu pozwala na zapewnienie spójności i jasności zasad prowadzenia ksiąg oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Polityka rachunkowości określa między innymi sposób ewidencjonowania operacji gospodarczych, zasady wyceny aktywów i pasywów czy metody ustalania wyniku finansowego. Warto dodać, że nawet jeśli polityka rachunkowości nie jest obowiązkowa dla danego podmiotu, jej posiadanie może przyczynić się do lepszego zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz ułatwić współpracę z biurem rachunkowym.