Przedsiębiorca może wybrać jedną z kilku metod księgowania zdarzeń gospodarczych. Wybór podyktowany jest nie tylko obowiązującymi przepisami prawa, ale i potencjalnymi korzyściami dla firmy. W niektórych przypadkach można skorzystać z tzw. księgowości uproszczonej, ale są podmioty, które po przekroczeniu określonego limitu przychodów zobligowane są do prowadzenia pełnej księgowości.

Co musisz wiedzieć o pełnej księgowości?

Pełna księgowość to szczegółowy sposób rejestrowania zdarzeń gospodarczych. Konieczne jest prowadzenie dokładnej ewidencji należności i zobowiązań, a także opracowywania sprawozdań i raportów w pełnej formie. Przy pełnej księgowości prowadzone są księgi rachunkowe, do których zaliczamy m.in. dziennik, księgę główną (zestawienie obrotów i sald kont), księgi pomocnicze, inwentarz składników aktywów i pasywów.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga pewnych umiejętności i wiedzy, dobrej znajomości zasad rachunkowości. Jest to zadanie dość czasochłonne i bardziej skomplikowane, dlatego warto skorzystać ze wsparcia biura rachunkowego.

Kiedy istnieje obowiązek przejścia na pełną księgowość?

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z Ustawy o Rachunkowości (Art. 2. 1) oraz Ustawy o PIT (Art. 24a ust. 1). Do wyboru pełnej księgowości zobligowane są przede wszystkim różnego rodzaju spółki, w tym spółki z o.o., komandytowe, komandytowo-akcyjne, akcyjne, bez względu na wysokość ich przychodów. W przypadku innych podmiotów obowiązek ten dotyczy tylko tych firm, których przychody osiągnęły lub przekroczyły kwotę 2 000 000 euro w skali roku. Przelicznikiem jest kurs euro w stosunku do złotego z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego. W tym dniu ubiegłego roku kurs ten wynosił 4,5941 zł za 1 euro, zatem w 2022 r. limit wynosi 9 188 200 zł.