Kwestie podatkowe bywają zawiłe, a co istotne – są żywe, co oznacza, że regulujące je przepisy ulegają stosunkowo częstym nowelizacjom. Bardzo ważną z perspektywy podatnika może okazać się wartość środka trwałego.

Wartość środka trwałego – co to jest?

Jako odpowiedź na to pytanie najlepiej posłuży treść art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego brzmieniem amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  2. maszyny, urządzenia i środki transportu
  3. inne przedmioty.

Aby dany przedmiot mógł być uznany za środek trwały, musi dodatkowo spełniać inne warunki, tzn. musi być o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywanym przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1.

Jakie znaczenie ma wartość środka trwałego i jak ją wyliczyć?

Posiadanie środków trwałych w rozumieniu w/w przesłanek uprawnia do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W pierwszej kolejności niezbędne jest stworzenie ich ewidencji. Na tym etapie trzeba ustalić ich wartość, która będzie stanowić podstawę do naliczania wspomnianych odpisów. Jako biuro rachunkowe zauważamy, że podatnicy mają z tym niemałe trudności.

Ustalanie wartości środka trwałego jest powiązane z jego rodzajem. Co do zasady, znaczenie ma przede wszystkim cena nabycia. Analogicznie może być to koszt wytworzenia lub cena rynkowa, w zależności od sposobu jego zyskania. Niekiedy niezbędne jest odjęcie wartości podatków i innych opłat.