Większość przedsiębiorców wie, czym w uproszczeniu jest amortyzacja oraz że polega na rozliczeniu zużycia i wykorzystania majątku trwałego przedsiębiorstwa, czyli najczęściej nieruchomości, środków transportu i maszyn. Nie jest to jednak definicja pełna, a o amortyzacji warto wiedzieć więcej.

Co to są środki trwałe?

Aby zrozumieć definicję amortyzacji, najpierw należy wyjaśnić, czym są środki trwałe. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości, są to rzeczowe składniki majątku, które:

 • są własnością lub współwłasnością przedsiębiorcy,
 • ich wartość jest większa niż 10 tys. zł, a okres użytkowania przekracza rok,
 • są kompletne i sprawne,
 • będą wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej.

Co to jest amortyzacja środków trwałych?

Amortyzacja to zużycie wspomnianych środków trwałych, liczone od momentu przyjęcia danego środka do użytkowania. Składniki majątku o wartości niższej niż 10 tys. zł mogą jej podlegać, chociaż częstą praktyką jest ujmowanie ich w kosztach. Opłacalność takiego rozwiązania powinien rozważyć współpracujący z przedsiębiorcą księgowy.

Z kolei amortyzacji nigdy nie podlegają:

 • grunty i prawa wieczyste do ich użytkowania,
 • dzieła sztuki, w tym eksponaty muzealne,
 • budynki mieszkalne służące do wykonywania działalności gospodarczej.

Metody amortyzacji środków trwałych:

 • liniowa — polega na odpisach ustalanych na podstawie rocznej stawki, która znajduje się w wykazie stawek amortyzacyjnych;
 • degresywna — zakłada, że z czasem użyteczność środków trwałych zmniejsza się, a to pozwala na wysokie odpisy w pierwszych latach;
 • progresywna — polega na coraz większych odpisach w miarę upływu lat, ponieważ im starszy jest środek trwały, tym większych nakładów finansowych wymaga do właściwego funkcjonowania,
 • jednorazowa — możliwa do wykorzystania w niektórych przypadkach, w tym uzyskanie pomocy de minimis.