polski  |  angielski

Wyprowadzanie zaległości

Dla wielu przedsiębiorców księgowość jest nie tyle narzędziem w rozwijaniu prowadzonej działalności, co żmudnym obowiązkiem, związanym z koniecznością systematycznego i ciągłego prowadzenia dokumentacji. Niestety, w wielu przypadkach brakuje w tym działaniu zarówno wspomnianej systematyczności, jak również rzetelności, dokładności i przede wszystkim poprawności. Z tego powodu w dokumentacji firmowej, księgach rachunkowych oraz prowadzonej ewidencji powstają zaległości, mogące również być źródłem pojawiających się nieprawidłowości. Wówczas istnieje konieczność jak najszybszego wyprowadzenia zaległości. Taką usługę oferuje nasze biuro rachunkowe w Łodzi.

Działania, które realizujemy w zakresie wyprowadzania zaległości obejmują:

  • wstępną konsultację z klientem ukierunkowaną również na oszacowanie zakresu podejmowany prac,
  • przygotowanie przez naszych pracowników harmonogramu działań, zgodnie z którym realizowane będą poszczególne czynności księgowe,
  • jeżeli istnieje taka konieczność, to dokonujemy uzgodnienia z organami kontrolnymi optymalnego terminu wyprowadzenia zaległości (na podstawie dokonanej oceny zakresu prac oraz przygotowanego uprzednio harmonogramu jesteśmy w stanie wskazać termin ukończenia prac),
  • wykonujemy zaległą ewidencję,
  • wykonujemy zaległe księgowania,
  • przygotowujemy w imieniu klienta zaległe deklaracje podatkowe,
  • przygotowujemy w imieniu klienta zaległe sprawozdania.

Jeżeli, w konsekwencji prowadzonych działań i realizowanych przez nasz zespół usług księgowych, zaistnieje konieczność przygotowania korekty złożonych już przez klienta sprawozdań i deklaracji, wówczas podejmiemy się jej przygotowania, wraz z załączeniem odpowiednich wyjaśnień.

Klienci decydujący się na współpracę z naszym biurem rachunkowym w zakresie wyprowadzenia zaległości mogą liczyć na terminowe, rzetelne i zgodne z obowiązującymi przepisami działanie, które pozwoli im zaprowadzić porządek w dokumentacji księgowej prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Tym samym będą oni mogli również uniknąć ewentualnych kar nałożonych przez organy kontrolne wskutek wykrytych w trakcie kontroli nieprawidłowości.